Deel deze pagina

Gemeente Fusie Deinze Nevele

Veelgestelde vragen fusie Deinze-Nevele

Hieronder vind je een overzicht van de veelgestelde vragen over de mogelijke fusie tussen Deinze en Nevele. Laat het ons weten via het contactformulier

• Wanneer en waar hebben er infomomenten plaatsgevonden?

Deinze
• Woensdag 11 oktober om 19 u. in gemeenschapszaal Oud Gemeentehuis (Leernsesteenweg 191, Bachte-Maria-Leerne)
• Woensdag 18 oktober om 19 u. in gemeenschapszaal De Vlasschuur (Ardense Jagersstraat 1, Gottem)
• Woensdag 25 oktober om 19 u. in gemeenschapszaal Ter Wilgen (Poelstraat 70, Petegem)
• Woensdag 8 november om 19 u. in gemeenschapszaal Te Lande (Vinktstraat 28, Zeveren)
• Donderdag 16 november om 19 u. in basisschool Mozaïek (Nieuwstraat 60, Astene)
• Woensdag 22 november om 19 u. in de raadzaal van dienstencentrum Leiespiegel (Brielstraat 2, Deinze)

Nevele
• Maandag 23 oktober om 20 u. in zaal De Klaproos (Stationsstraat 20, Landegem)
• Donderdag 26 oktober om 15 u. in zaal De Klaproos (Stationsstraat 20, Landegem)
• Donderdag 26 oktober om 20 u. in zaal De Klaproos (Stationsstraat 20, Landegem)

 

• Waar vind ik de presentatie van die infomomenten terug?

De presentatie kan je hier downloaden.

 

• Waarom een fusie?

Lokale besturen krijgen steeds meer opdrachten van hogere overheden toegewezen. Dit vraagt om meer specialisatie, door het bundelen van de krachten kunnen we een nog betere dienstverlening aanbieden. De organisatie wordt sterker gemaakt en minder afhankelijk van een kleine personeelsbezetting.

Een fusie levert schaalvoordelen op. Er kunnen economische voordelen gerealiseerd worden door op grotere schaal werkzaam te zijn, bijvoorbeeld aankoopprocedures en overheidsopdrachten.

Grotere besturen hebben meer slagkracht in samenwerkingsverbanden en contacten met andere overheden en kunnen zwaarder doorwegen in onderhandelingen. Dit komt de inwoners ten goede.

De Vlaamse regering schuift een schuldovername van 20 miljoen euro naar voor die ruimte creëert voor nog meer investeringen. Een stad van meer dan 43.000 inwoners trekt meer investeringen en economische bedrijvigheid aan.

• Wat verandert er voor mij als inwoner van Deinze of Nevele?

Er zal in eerste instantie niet zoveel veranderen. Een inwoner van Hansbeke of Gottem blijft Hansbekenaar of Gottemnaar, ook al worden deze nu een onderdeel van de tweede grootste stad van Oost-Vlaanderen.

De beide gemeentehuizen zullen ook open blijven en ter plaatse diensten aanbieden. Het aanbod naar inwoners zal uitgebreid worden, waardoor je als inwoner de keuze zal hebben om bijvoorbeeld naar het recyclagepark van Deinze of Nevele te gaan. Dit geldt ook voor andere beleidsdomeinen zoals sport, bibliotheek, …

• Wat wordt de nieuwe naam van de fusiestad?

Deinze met als baseline Het Land van Nevele. De keuze van Deinze als naam voor de grote entiteit wordt mee ingegeven door de nadruk die de nieuwe fusiestad wil leggen op de identiteit van de deelgemeenten. De meeste inwoners van de beide gemeenten vereenzelvigen zich eerst met hun deelgemeente en nadien pas met hun gemeente. Dat is ook voor Deinze en Nevele het geval. Bovendien zijn er heel wat praktische overwegingen om Deinze als naam voor te stellen. 

• Vanaf wanneer start de fusiegemeente?

Op 19 december 2017 keurden de gemeenteraden van Deinze en Nevele de vrijwillige fusie tussen de stad Deinze en de gemeente Nevele definitief goed.

Het Vlaams Parlement zal de fusie in het voorjaar per decreet vastleggen. Tot 31 december 2018 blijven Deinze en Nevele als afzonderlijke entiteiten bestaan. Vanaf 1 januari 2019 vormen we samen één nieuwe stad: Deinze, met als baseline "Het Land van Nevele".

• Wat met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018?

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 hebben betrekking op de nieuwe gemeente, die meer dan 43.000 inwoners zal tellen. Dit betekent dat er 35 gemeenteraadsleden verkozen worden.
De politieke partijen in beide gemeenten zullen lijsten kunnen opstellen met daarop kandidaten uit zowel Deinze als Nevele. Ook al zijn we in oktober 2018 nog geen nieuwe gemeente, toch zal je al op een kandidaat uit de andere gemeente kunnen stemmen.

• Hoe zal er gestemd worden?

Vanaf de volgende gemeenteraadsverkiezingen, 14 oktober 2018, wordt er ook in Deinze elektronisch gestemd. In Nevele was dat al het geval.

• Wie wordt burgemeester?

Tot 1 januari 2019 blijven er twee burgemeesters, schepencolleges en gemeenteraden voor beide gemeenten. De verkiezingen van 14 oktober 2018 zullen handelen over de fusie. Dan komt er voor beide gemeenten 1 nieuwe gemeenteraad, 1 schepencollege en 1 burgemeester.

• De Vlaamse regering voorziet bij een fusie een bonus van € 500 per inwoner met een maximum van 20 miljoen euro. Wat zal hiermee gedaan worden?

Bij een fusie zal de Vlaamse overheid voor een bedrag van 20 miljoen euro leningen overnemen. De fusiestad ontvangt dit dus niet zomaar in 1 keer. Die overgenomen schuld hoeven we met de fusiestad niet langer af te betalen en kan bijgevolg geïnvesteerd worden in de diverse uitdagingen van de toekomst.

• Wat met de fiscaliteit?

Wat de fiscaliteit betreft zal voor de nieuwe fusiestad telkens de laagste aanslagvoet gehanteerd worden van wat er nu gangbaar is in elke individuele gemeente. Zo bedraagt de aanvullende personenbelasting in Deinze vandaag 7,70 %. In Nevele is dat 7,20 %. Het toekomstige tarief voor de aanvullende personenbelasting in de nieuwe fusiestad wordt 7,20%.
De opcentiemen onroerende voorheffing in Deinze bedragen momenteel 1.100, in Nevele 1.575. Het toekomstige tarief voor de opcentiemen onroerende voorheffing wordt 1.100. Dit is erg goed nieuws voor de inwoners. Per jaar betekent dit om en bij € 1.739.000 minder belastingen. Dit is onder andere mogelijk dankzij de fusiebonus van € 20 miljoen die de Vlaamse Regering voorziet voor deze vrijwillige fusie.

Verder wordt de algemene gemeentebelasting voor gezinnen en bedrijven geschrapt in Nevele. De belasting voor gezinnen bedraagt momenteel jaarlijks € 50 per gezin, € 37 voor alleenstaanden en deze bedragen verminderd met € 30 voor gezinnen en alleenstaanden met verhoogde tegemoetkoming. Voor bedrijven bedraagt deze belasting momenteel jaarlijks € 372 voor bedrijven eerste klasse, € 273 voor bedrijven tweede klasse en € 174 voor bedrijven derde klasse. Deze belasting werd in Deinze in 2010 afgeschaft.

• Wat is de impact voor de politie en brandweerzones?

Een gemeente of stad kan na een fusie niet tot twee verschillende hulpverleningszones behoren. Het politiekorps van Nevele verlaat vanaf 1 januari 2019 de LoWaZone en zal aansluiten bij de politiezone Deinze-Zulte. Het brandweerkorps Nevele verlaat vanaf januari 2019 hulpverleningszone Meetjesland en sluit aan bij brandweerzone Centrum, waartoe Deinze al behoorde. Deze beslissing wordt op de eerstvolgende gemeenteraad van gemeente Nevele (30 januari 2018) ter goedkeuring voorgelegd.

• Wat met de postcodes?

De postcodes 9800 en 9850 blijven behouden.

• In Deinze en Nevele zijn er identieke straatnamen. Wat zal er hier mee gebeuren?

Alle info over de wijziging van straatnamen vind je in de rubriek Nieuwe straatnamen.

• Moeten verenigingen en ondernemingen bij de fusie een melding maken van de adreswijziging aan het Belgisch staatsblad?

Neen. Wanneer de gemeente een nieuwe naam krijgt, volstaat de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het samenvoegingsdecreet van de nieuwe gemeente. Verenigingen en ondernemingen hoeven hiervoor verder niets te doen.

• Moeten ondernemingen en verenigingen waarvan de straatnaam of het busnummer wijzigt een melding maken aan het Belgisch staatsblad?

Ja. Dit wordt door het Belgisch Staatsblad gratis doorgevoerd als er een attest bijgevoegd is van de gemeentelijke overheid (dit geldt dan als betalingsbewijs), op voorwaarde dat de publicatie beperkt is tot die opgelegde adreswijzigingen.

• Wat is de schuldgraad van Deinze en Nevele?

Het belangrijkste is of een stad of gemeente financieel gezond is.

Stad Deinze heeft de jaarrekening 2016 afgesloten met uitstekende cijfers. Deinze boekt een exploitatieresultaat van 6,6 miljoen euro. Dit is 2,7 miljoen euro meer dan gebudgetteerd. De pluscijfers zijn te danken aan een strak budgettair beleid. De effectieve kosten liggen veel lager dan gebudgetteerd. Het overschot wordt ingezet om de openstaande schulden versneld af te bouwen.

Stad Deinze heeft in 2016 een schuld van 1.778 euro per inwoner.
Deinze heeft wat meer schulden omdat er sterk geïnvesteerd is in nieuwe noodzakelijke projecten. Nevele kan hier uiteraard mee van genieten. Zo hoeft er nu bijvoorbeeld geen nieuw administratief centrum meer gebouwd te worden, wat ook voor Nevele een hogere schuldengraad zou hebben meegebracht.

Ook Nevele is een financieel heel gezonde gemeente. Op de gewone werking was er in 2016 een overschot van 3 miljoen euro. Daarnaast heeft ze in vergelijking met andere gemeenten een heel lage uitstaande schuld. Eind 2016 bedroeg deze 372 euro per inwoner of omgerekend 4,5 miljoen euro.

Net zoals in Deinze werd de voorbije jaren geïnvesteerd in mooie projecten zoals de nieuwe sporthal Oostbroek, de foyer in de bibliotheek, het nieuwe jeugdhuis Mixit in Landegem,….
Het OCMW Deinze heeft het jaar 2016 afgesloten met een overschot van 1,4 miljoen euro. Dit wordt aangewend om de lopende investeringen te financieren, waardoor er veel minder geleend moet worden. Het OCMW van Deinze heeft in 2016 een schuld van € 130 per inwoner, tegenover € 699 per inwoner in Nevele. Met ingang van 1 januari 2018 echter wordt het Zorgbedrijf Meetjesland operationeel. Een groot deel van de aangegane leningen van het OCMW Nevele dienden voor de nieuwbouw van het rusthuis en zal daarom worden overgenomen door het nieuw opgerichte Zorgbedrijf. Hierdoor zal het OCMW Nevele met ingang van 2018 zo goed als schuldenvrij zijn.