Deel deze pagina

Gemeente Fusie Deinze Nevele

Proclaimer fusiesite

Algemeen

Deze website werd gecreëerd in opdracht van stad Deinze en gemeente Nevele. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbind je je er van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

Het bestuur van stad Deinze en gemeente Nevele kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Het bestuur is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Beheer van informatie

Het bestuur van stad Deinze en gemeente Nevele levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website.

Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageren we ons ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat we van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werden gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar info@deinze.be.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het bestuur van stad Deinze en gemeente Nevele aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan het bestuur van stad Deinze en gemeente Nevele.

Het bestuur van stad Deinze en gemeente Nevele en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

Links naar websites beheerd door derden

Het bestuur van stad Deinze en gemeente Nevele plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Het bestuur geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

Het bestuur van stad Deinze en gemeente Nevele aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel is of in strijd met de wetgeving is, behoudt het bestuur zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen.

Problemen met links mogen steeds gemeld worden via info@deinze.be.

Het bestuur van stad Deinze en gemeente Nevele behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Persoonsgegevens

Binnen de stad Deinze en gemeente Nevele wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en derden. Dit voor het goed uitvoeren van de stedelijke en gemeentelijke wettelijke taken. Als stad en gemeente vinden we het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens.

Dat zijn we ook bij wet verplicht:

 • Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (privacywet of WVP), beschikbaar op deze link.
 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), beschikbaar op deze link.

In overeenstemming met de wetgeving hanteren we dan ook de volgende uitgangspunten:

 • We verzamelen en verwerken persoonsgegevens alleen voor welbepaalde en gerechtvaardigde doelen.
 • We vragen alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel, of voor onze wettelijke verplichtingen. We streven naar minimale gegevensverwerking.
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig of verplicht is.
 • We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk; en we zorgen ervoor dat ze volgens de geldende richtlijnen beveiligd worden.
 • In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van uitwisseling van persoonsgegevens, maken we afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen.
 • We nemen elke klacht of vraag over hoe we met de gegevens omgaan en over hoe we ze gebruiken en beveiligen, in behandeling en zorgen dat deze snel en correct behandeld wordt.

De hierboven genoemde wetgeving geeft je een aantal rechten:

 • Recht op informatie: betrokkenen dienen correct geïnformeerd te worden over het doel van de verwerking (waarom hebben we je gegevens nodig), en wie deze gegevens ontvangt (bv. ingeval deze gegevens door derden worden verwerkt of doorgegeven (moeten) worden aan een andere overheid). wettekst
 • Inzagerecht: betrokkenen hebben de mogelijkheid hun gegevens in te zien, en om te controleren of, en op welke manier, hun gegevens worden verwerkt. wettekst
 • Correctierecht: als duidelijk is dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen om dit te laten corrigeren. wettekst
 • Recht op beperking: in bepaalde gevallen kunnen betrokkenen ons vragen om hun persoonsgegevens niet meer te verwerken. Indien dit verzoek gerechtvaardigd is, worden verwerkingen op deze gegevens (tijdelijk) stilgelegd. wettekst
 • Recht om vergeten te worden: in gevallen waar de betrokkene (expliciet) toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen. wettekst
  Dit geldt niet voor verwerkingen op basis van wettelijke verplichtingen, of het vervullen een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag – met name die taken die de stad en de gemeente dienen op te nemen.
 • Recht op bezwaar: betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. De stad en de gemeente zullen hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking. wettekst

Als je van één van deze mogelijkheden gebruik wil maken, kun je contact nemen met het bestuur. Dit mag schriftelijk of via mail (privacy@deinze.be). Binnen de vier weken laten wij dan weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

 • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
 • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
 • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
 • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Het bestuur van stad Deinze en gemeente Nevele behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.

Cookies

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens jouw voorkeur onthouden, of bijhouden of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

Performantie-cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van de website met de bedoeling de inhoud van de website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van de website te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van jouw IP-adres, onder andere internetverkeersgegevens en gegevens over jouw browsertype en computer verzameld. Stad Deinze en gemeente Nevele gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren.

Beheer van cookies

Via jouw browserinstellingen kun je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org.

Je kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer of mobiel apparaat.